Прикупљање и отпремање вишкова воде омогућава се на основу одабира и пројектовања адекватних дренажних система. Снижавање нивоа подземних воде помоћу хоризонталних и вертикалних дренажа, отворених и затворених система само су неке од могућности који се тренутно користе у садејству са модернизацјом како материјала тако и целокупне хидротехничке опреме.

Дренажни системи