Хидролошке студије представљају основ за израду регулације водотокова, као и хидрауличких анализа. Кроз студију се сакупљају подаци са разних хидрометеоролошких станица како би се добили улазни подаци за даље прорачуне и димензионисања хидротехничких објеката.

Хидролошке студије