Црпне станице и резервоари су неизбежне хидротехничке грађевине, које су уз модернизацију опреме и материјала  ушле у широку употребу. Пумпне станице како за водоснабдевање тако и за отпремање употребљених и атмосферских вода су уз висок степен аутоматизације узеле позицију незамењивих објеката у хидротехничким системима, и као такве морају бити квалитетно пројектоване, за шта су задужени наши инжењери са дугогодишњим искуством.