Лабораторије ГЕОПУТА чини систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција као и лабораторија за геомеханику, са акредитованих око 100 опита.

Лабораторија за геомеханичка испитивања тла

Основне делатности лабораторије су:

 • Теренско и лабораторијско испитивање квалитета и уградње тла и невезаних материјала,
 • Теренско испитивања динамичким конусним пенетрометром (ДЦП) невезаних слојева коловоза,
 • Теренска испитивања деформабилности и носивости тла
 • Узимање поремећених и непоремећених узорака тла и испитивање у лабораторији,
 • Испитивање узорака тла и невезаних материјала у лабораторији ( физичко-механичких и хемиских карактеристика),
 • Консултантске услуге при извођењу свих врста земљаних радова,
 • Теренска и и лабораторијска испитивања за потребе одређивања структуре и квалитета материјала у слојевима коловозне конструкције,
 • Снимање геотехничких профила и коловозне конструкције недеструктивном методом помоћу Георадара,

Лабораторија за испитивање камена и каменог агрегата

Основне делатности лабораторије су:

 • Испитивање геометријских, физичких и механичких карактеристика камена и камених агрегата,
 • Испитивања минеролошко-петрографског састава камена и камених агрегата,
 • Испитивања хемиских карактеристика камена и камених агрегата,
 • Испитивање топлотних и временских утицаја на својства камена и камених агрегата,
 • Оцена квалитета и могућности употребе камена и камених агрегата,
 • Интерна контрола квалитета производње камена и камених агрегата у каменоломима, сепарацијама, дробиличним постројењима и свим врстама експлоатације природних материјала,

Лабораторија за испитивање бетона и испитивање конструкција

Основне делатности лабораторије су:

 • Испитивање физичко механичких карактеристика неочврслог и очврслог бетона,
 • Испитивање компонентних материјала бетона ( камени агрегат, адитиви),
 • Исптивање утицаја свих врста адитива на квалитет бетона,
 • Праћење квалитета производње на фабрикама бетона (стална или периодична контрола) и израда извештаја о контроли производне способности бетонске базе,
 • Праћење квалитета компонентних материјала на фабрикама бетона (стална или периодична контрола),
 • Пројектовање претходних рецептура (претходне мешавине) за бетон,  ињекционе смеше и специјалне бетонске мешавине,
 • Оцена постигнуте марке бетона при производњи на фабрикама бетона (статистичка анализа),
 • Узорковање на градилишту и фабрикама бетона, нега и испитивање бетонских коцки као и извођење испитивања на већ формираним и однегованим узорцима достављених од стране трећих лица,
 • Анализа употребљивости и консултантске услуге са циљем побољшања квалитета при производњи и уградњи свих врста бетона,
 • Испитивање мостова и конструкција пробним оптерећењем према СРПС У.М1.046 и одговарајућим ЕН стандардима,
 • Мониторинг процеса грађења, изграђених мостова и понашања конструкције,
 • Испитивање конструкцијских елемената у лабораторији и на терену.

Лабораторија за испитивање асфалта и компоненталних материјала

Основне делатности лабораторије су:

 • Испитивање квалитета асфалтних мешавина пре и после уградње за потребе контроле, пројектовања и изградње свих врста асфалтних слојева,
 • Узимање узорака асфалта из коловоза керновањем и исецањем плоча за потребе лабораторијске анализе,
 • Обрада узорака асфалта, камена и бетона дијамантским тестерама,
 • Интерна контрола квалитета производње асфалта на асфалтним базама (стална или периодична контрола),
 • Израда претходног састава за све врсте асфалтних мешавина произведених по врућем и хладном поступку: асфалт бетони, битуменизирани носећи слојеви, СМА, површинске обраде, микроасфалти,
 • Израда радних мешавина,
 • Учествовање у изради и испитивању пробних деоница
 • Консултантске услуге при извођењу асфалтерских радова,
 • Испитивање битумена и полимер модификованих битумена,
 • Контрола квалитета производа произведених у постројењима за производњу: битумена, полимер модификованих битумена и битуменских емулзија (стална или периодична контрола),
 • Консултантске услуге при производњи и употреби свих врста угљоводоничних везива,