ПРОСТОРНО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Израда просторно-планске документације представља основ у планирању развојних праваца неког подручја. Стварањем мултифункционалног  простора унапређује се квалитет живота, препознају потенцијали простора, те дефинише организација, намена и начин кориштења простора.

Различити нивои просторно-планске документације су обавезујући за сваку јединицу локалне самоуправе, те њихово доношење чини први корак прије изградње самог простора.

Предузеће „Геопут“ д.о.о. Бања Лука бави се израдом спроведбених докумената просторног уређења:

 • зонинг план,
 • регулациони план,
 • урбанистички пројекат,
 • план парцелације,
 • као и урбанистичко-техничких услова за високоградњу и нискоградњу.

Радимо и документацију за покретање иницијативе за измјену докумената просторног уређења, као и анализе локација за потенцијалну инвестицију.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПО ОБЛАСТИМА (у последњих 5 година)

НИСКОГРАДЊА (ПУТЕВИ,САОБРАЋАЈНИЦЕ, ПЈЕШАЧКЕ СТАЗЕ, КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ)

 • Услуге израде пројеката саобраћајне инфраструктурне мреже на подручју Града Лукавац-НАРУЧИЛАЦ ГРАД ЛУКАВАЦ
 • Израда изведбеног пројекта реконструкције раскрснице на Другој трансферзали и то спој Улица Хамдије Чемерлића и Пут живота, те Улица Дринска и Хумска у кружне раскрснице-наручилац Дирекција за путеве Кантона Сарајево
 • Израда Главних пројеката: Цеста М5 – реконструкција раскрснице у Босанском Петровцу

Цеста М5 –  Реконструкција раскрснице и локалне цесте у Травнику

НАРУЧИЛАЦ : ЈП Цесте ФБиХ

 • Израда Главног пројекта рехабилитације магистралног пута М-6.1, дионица гр.РС/ФбиХ (Бакрачуша) – Невесиње, дужине 10,7 км-НАРУЧИЛАЦ: Путеви Републике Српске
 • Ажурирање (измјена) Главног пројекта изградње обилазнице Доњи Вакуф и додатне услуге

НАРУЧИЛАЦ: ЈП ЦЕСТЕ ФБИХ Сарајево

 • Израда главних пројеката рехабилитације магистралних и регионалних путева и путева од посебног интереса у РС на областима од 1 до 12-НАРУЧИЛАЦ: ЈП ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 • Израда пројектне документације за изградњу моста број 529 на ријеци Гњици, на регионалном путу Р-456 (П1-4102), реф.092/20-НАРУЧИЛАЦ: ЈП ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 • Израда пројектне документације за рехабилитацију регионалног пута Р-454 Факовићи-Скелани

ГЕОДЕЗИЈА (преглед реализованих пројеката у Босни и Херцеговини)

 • Геодетско снимање поџемне инсталације водовода у дужини цца 7000 м и израда елабората за потребе катастра комуналних инсталација и израда елабората за утврђивање права служности за трасу предметног водовода-НАРУЧИЛАЦ : ХКП Козарска Дубица
 • Израда Елабората геодетског снимања и мапирања, израде УТУ и идејних пројекта за постављање стационираних радара на 63 локације на подручју РС-НАРУЧИЛАЦ:МУП РС
 • Услуга дигитализације аналогних геодетских планова-НАРУЧИЛАЦ: Геодетска управа РС
 • Израда студије снимања комплетне јавне расвјете на територији Града Бања Лука циљу побољшања енергетске ефикасности-НАРУЧИЛАЦ: ГРАД БАЊА ЛУКА
 • Израда геодетског премјера за к.о.Трн и к.о.Градишка – НАРУЧИЛАЦ : Геодетска управа РС
 • Обиљежавања линије експропријације и израда теренског елабората трасе за изградњу магистралног пута М-18 Брод на Дрини-граница БиХ/ЦГ (Хум), референца 073/19-НАРУЧИЛАЦ: Путеви Републике Српске

УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА (преглед реализованих пројеката)

 • Главни пројекат архитектонско-урбанистичког и пејзажног рјешења уређења јавних површина у путном појасу-НАРУЧИЛАЦ: ГРАД БОСАНСКА КРУПА
 • Израда Зонинг плана Хашани „ Башта сљезове боје“ – НАРУЧИЛАЦ: Влада Републике Српске
 • Израда Главног пројекта адаптације постојећих смјештајних и терапијских капацитета, као и доградње нових са пратећим садржајима у оквиру ЈЗУ Специјалне болнице Мљечаница
 • Израда Главног пројекта проширења Алеје ветерана на градском гробљу Влаково ИИ фаза
 • Израда пројектно-техничке документације за изградњу градског парка са дијелом посвећеном развоју и историји рударства у Угљевику-Општина Угљевик
 • Израда Регулационог плана за Центар ИИ Општина Козарска Дубица
 • Пројекат вањског уређења грађевинске парцеле (фаза нискоградње, саобраћајна сигнализација, оборинска и фекална канализација, расвјета, водовод и хидрантска мрежа и пројекат ограде и хортикултурног уређења за изградњу пословних објеката- МЕРИДИЈАН А.Д.БАЊА ЛУКА