ДОБРА ПРИПРЕМА КАО МЕРА ГАРАНЦИЈЕ УСПЕХА

ГЕОПУТ је у могућности да испоручи комплексна и функционална решенај из разних области грађевине, користећи предности свог мултидисциплинарног стручног тима.

 

STUDIJE

Бавимо се и израдом свих неопходних студија, у оквиру израде техничке докуманетације, као што су хидролошкиа студија, Студија оправданости, Студија о процени утицаја на животну средину и сл.

 

Све у циљу обезбеђивања комплетне услуге израде техничке документације, а у складу са важећим законима и правилницима.