Регулација водотокова

Водотокови су од давнина имали велики значај у развоју подневља којем припадају и као такви представљају веома битну компоненту која мора бити у садејству са свим гранама привреде једне земље. Велики број инфраструктурних пројеката укључује и саму регулацију водотокова, као и свих осталих хидротехничких објеката.

Водовод

Вода у Свету представља дефицитарни ресурс, док је код нас има у изобиљу, што нас наводи да то морамо и сачувати. За квалитетну дистрибуција, управљање и одржавање водоводних система потребна је и квалитетна техничка документација коју наш пројектни биро израђује већ дуги низ година.

Канализација

Ужурбано се повећавају потребе за адекватним отпремањем како употребљених тако и атмосферских вода. Неминовност представља како отпремање тако и прерада отпадних вода са аспекта екологије, такође од великог значаја за инфраструктурне пројекте јесу и системи одводњавања атмосферских вода, у чему наша фирма има завидно искуство.

Дренажни системи

Прикупљање и отпремање вишкова воде омогућава се на основу одабира и пројектовања адекватних дренажних система. Снижавање нивоа поџемних воде помоћу хоризонталних и вертикалних дренажа, отворених и затворених система само су неке од могућности који се тренутно користе у садејству са модернизацјом како материјала тако и целокупне хидротехничке опреме

Хидролошке студије

Хидролошке студије представљају основ за израду регулације водотокова, као и хидрауличких анализа. Кроз студију се сакупљају подаци са разних хидрометеоролошких станица како би се добили улазни подаци за даље прорачуне и димензионисања хидротехничких објеката.

Хидрауличке анализе

Димензионисања свих врста хидротехничких објеката на меродавне протицаје дефинише се кроз хидрауличку анализу. Регулације водотокова, одабир система одбране од поплава, пројектовање хидротехничких грађевина, димензионисање пропуста, евакуационих органа само су неке од активности на којима раде нашти пројектанти.

Црпне станице и резервоари

Црпне станице и резервоари су неизбежне хидротехничке грађевине, које су уз модернизацију опреме и материјала ушле у широку употребу. Пумпне станице како за водоснабдевање тако и за отпремање употребљених и атмосферских вода су уз висок степен аутоматизације узеле позицију незамењивих објеката у хидротехничким системима, и као такве морају бити квалитетно пројектоване, за шта су задужени наши инжењери са дугогодишњим искуством.