Путеви

Према стању путева једне земље, види се и стање њене економије. Последњих година све више је потребе за пројектовањем путева, као и извођењем радова на реконструкцији постојећих и изградњи нових.

Више детаља

Мостови и тунели

Мостови и тунели омогућавају да људи и возила могу да савладају препреке као што су природне (водене површине, долине, кањони, стенски масиви и сл.) и вештачке (пут, пруга и друге грађевине.)

Више детаља

Хидротехнички објекти

Водотокови су од давнина имали велики значај у развоју подневља којем припадају и као такви представљају веома битну компоненту која мора бити у садејству са свим гранама привреде једне земље.

Више детаља

Обновљиви извори енергије

Под термином Обновљиви извори енергије<стронг>, подразумева се енергија створена из природних – оновљивих извора као што су сунчева енергија, снага ветра, хидроенергија и сл.

Више детаља

Геотехника

Стручни и професионални тимови Геопута, специјалисти за различиту геотехничку проблематику: фундирање свих врста објеката, санацију падина, клизишта, објеката, извожење и обраду општих геолошких истаживања.

Више детаља

Геодезија

Основан 2000. год. као геодетска организација ГЕОПУТ до данас, као једну од својих најважнијих стручних области деловања,  интензивно развија област геодезије и слободно можемо да кажемо…

Више детаља

Геоинформатика

Пратећи савремене трендове развоја геодетске струке ГЕОПУТ је своје стручне кадрове оспособио, своју информатичку инфраструктуру прилагодио, а своје услуге проширио на област геоинформатике.

Више детаља

Савремене методе прикупљања просторних података

Геопросторни подаци представљају незаобилазну компоненту у савременом систему пословног одлучивања. Ефикасност и квалитет прикупљања просторних података чине важну компаративну предност на тржишту.

Више детаља

Лабораторијска испитивања

Лабораторије ГЕОПУТА чини систем лабораторија за испитивање камена и камених агрегата, бетона, конструкција као и лабораторија за геомеханику, са акредитованих око 100 опита.

Више детаља

Планска документација

Израда просторно-планске документације представља основ у планирању развојних праваца неког подручја. Стварањем мултифункционалног  простора унапређује се квалитет живота, препознају потенцијали простора, те дефинише организација, намена и начин кориштења простора.

Више детаља