Investitor

JKP “Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Projektovana dužina kanalizacione mreže iznosi oko 9000 m, sa prečnicima od DN250-DN400.

Projektom je takođe obrađena crpna stanica kružnog šahtnog tipa sa ulaznim šahtom gde se vrši grubo odvajanje krupnog otpada i predmeta na rešetki za predtretman.

Predviđeno je mehaničko odvajanje finog automatskog sita sa presom tipa „Fluiteco CFV C300” ili sličnog.

Kapacitet pumpne stanice je Q=50 l/s. Pumpni agregati su tipa “Flight NP 3127 HT3 Adaptive 487” ili slično. Pumpe su predviđene sa adaptivnim radnim kolom i u izvedbi 1+1.

Rok realizacije (god.)
2017. – 2019. 

Investicija
18.000.000 RSD

Potrošen budžet
1.266.000 RSD

Zemlja
Republika Srbija

Fotografije projekta

OBLASTI
USLUGE