PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Izrada prostorno-planske dokumentacije predstavlja osnov u planiranju razvojnih pravaca nekog područja. Stvaranjem multifunkcionalnog  prostora unapređuje se kvalitet života, prepoznaju potencijali prostora, te definiše organizacija, namena i način korištenja prostora.

Različiti nivoi prostorno-planske dokumentacije su obavezujući za svaku jedinicu lokalne samouprave, te njihovo donošenje čini prvi korak prije izgradnje samog prostora.

Preduzeće „Geoput“ d.o.o. Banja Luka bavi se izradom sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja:

 • zoning plan,
 • regulacioni plan,
 • urbanistički projekat,
 • plan parcelacije,
 • kao i urbanističko-tehničkih uslova za visokogradnju i niskogradnju.

Radimo i dokumentaciju za pokretanje inicijative za izmjenu dokumenata prostornog uređenja, kao i analize lokacija za potencijalnu investiciju.

REFERENTNA LISTA PO OBLASTIMA (u poslednjih 5 godina)

NISKOGRADNJA (PUTEVI,SAOBRAĆAJNICE, PJEŠAČKE STAZE, KRUŽNE RASKRSNICE)

 • Usluge izrade projekata saobraćajne infrastrukturne mreže na području Grada Lukavac-NARUČILAC GRAD LUKAVAC
 • Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrsnice na Drugoj transferzali i to spoj Ulica Hamdije Čemerlića i Put života, te Ulica Drinska i Humska u kružne raskrsnice-naručilac Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
 • Izrada Glavnih projekata: Cesta M5 – rekonstrukcija raskrsnice u Bosanskom Petrovcu

Cesta M5 –  Rekonstrukcija raskrsnice i lokalne ceste u Travniku

NARUČILAC : JP Ceste FBiH

 • Izrada Glavnog projekta rehabilitacije magistralnog puta M-6.1, dionica gr.RS/FbiH (Bakračuša) – Nevesinje, dužine 10,7 km-NARUČILAC: Putevi Republike Srpske
 • Ažuriranje (izmjena) Glavnog projekta izgradnje obilaznice Donji Vakuf i dodatne usluge

NARUČILAC: JP CESTE FBIH Sarajevo

 • Izrada glavnih projekata rehabilitacije magistralnih i regionalnih puteva i puteva od posebnog interesa u RS na oblastima od 1 do 12-NARUČILAC: JP PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mosta broj 529 na rijeci Gnjici, na regionalnom putu R-456 (P1-4102), ref.092/20-NARUČILAC: JP PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE
 • Izrada projektne dokumentacije za rehabilitaciju regionalnog puta R-454 Fakovići-Skelani

GEODEZIJA (pregled realizovanih projekata u Bosni i Hercegovini)

 • Geodetsko snimanje podzemne instalacije vodovoda u dužini cca 7000 m i izrada elaborata za potrebe katastra komunalnih instalacija i izrada elaborata za utvrđivanje prava služnosti za trasu predmetnog vodovoda-NARUČILAC : HKP Kozarska Dubica
 • Izrada Elaborata geodetskog snimanja i mapiranja, izrade UTU i idejnih projekta za postavljanje stacioniranih radara na 63 lokacije na području RS-NARUČILAC:MUP RS
 • Usluga digitalizacije analognih geodetskih planova-NARUČILAC: Geodetska uprava RS
 • Izrada studije snimanja kompletne javne rasvjete na teritoriji Grada Banja Luka cilju poboljšanja energetske efikasnosti-NARUČILAC: GRAD BANJA LUKA
 • Izrada geodetskog premjera za k.o.Trn i k.o.Gradiška – NARUČILAC : Geodetska uprava RS
 • Obilježavanja linije eksproprijacije i izrada terenskog elaborata trase za izgradnju magistralnog puta M-18 Brod na Drini-granica BiH/CG (Hum), referenca 073/19-NARUČILAC: Putevi Republike Srpske

URBANIZAM I ARHITEKTURA (pregled realizovanih projekata)

 • Glavni projekat arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u putnom pojasu-NARUČILAC: GRAD BOSANSKA KRUPA
 • Izrada Zoning plana Hašani „ Bašta sljezove boje“ – NARUČILAC: Vlada Republike Srpske
 • Izrada Glavnog projekta adaptacije postojećih smještajnih i terapijskih kapaciteta, kao i dogradnje novih sa pratećim sadržajima u okviru JZU Specijalne bolnice Mlječanica
 • Izrada Glavnog projekta proširenja Aleje veterana na gradskom groblju Vlakovo II faza
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju gradskog parka sa dijelom posvećenom razvoju и istoriji rudarstva u Ugljeviku-Opština Ugljevik
 • Izrada Regulacionog plana za Centar II Opština Kozarska Dubica
 • Projekat vanjskog uređenja građevinske parcele (faza niskogradnje, saobraćajna signalizacija, oborinska i fekalna kanalizacija, rasvjeta, vodovod i hidrantska mreža i projekat ograde i hortikulturnog uređenja za izgradnju poslovnih objekata- MERIDIJAN A.D.BANJA LUKA