Regulacija vodotokova

Vodotokovi su od davnina imali veliki značaj u razvoju podnevlja kojem pripadaju i kao takvi predstavljaju veoma bitnu komponentu koja mora biti u sadejstvu sa svim granama privrede jedne zemlje. Veliki broj infrastrukturnih projekata uključuje i samu regulaciju vodotokova, kao i svih ostalih hidrotehničkih objekata.

Vodovod

Voda u Svetu predstavlja deficitarni resurs, dok je kod nas ima u izobilju, što nas navodi da to moramo i sačuvati. Za kvalitetnu distribucija, upravljanje i održavanje vodovodnih sistema potrebna je i kvalitetna tehnička dokumentacija koju naš projektni biro izrađuje već dugi niz godina.

Kanalizacija

Užurbano se povećavaju potrebe za adekvatnim otpremanjem kako upotrebljenih tako i atmosferskih voda. Neminovnost predstavlja kako otpremanje tako i prerada otpadnih voda sa aspekta ekologije, takođe od velikog značaja za infrastrukturne projekte jesu i sistemi odvodnjavanja atmosferskih voda, u čemu naša firma ima zavidno iskustvo.

Drenažni sistemi

Prikupljanje i otpremanje viškova vode omogućava se na osnovu odabira i projektovanja adekvatnih drenažnih sistema. Snižavanje nivoa podzemnih vode pomoću horizontalnih i vertikalnih drenaža, otvorenih i zatvorenih sistema samo su neke od mogućnosti koji se trenutno koriste u sadejstvu sa modernizacjom kako materijala tako i celokupne hidrotehničke opreme

Hidrološke studije

Hidrološke studije predstavljaju osnov za izradu regulacije vodotokova, kao i hidrauličkih analiza. Kroz studiju se sakupljaju podaci sa raznih hidrometeoroloških stanica kako bi se dobili ulazni podaci za dalje proračune i dimenzionisanja hidrotehničkih objekata.

Hidrauličke analize

Dimenzionisanja svih vrsta hidrotehničkih objekata na merodavne proticaje definiše se kroz hidrauličku analizu. Regulacije vodotokova, odabir sistema odbrane od poplava, projektovanje hidrotehničkih građevina, dimenzionisanje propusta, evakuacionih organa samo su neke od aktivnosti na kojima rade našti projektanti.

Crpne stanice i rezervoari

Crpne stanice i rezervoari su neizbežne hidrotehničke građevine, koje su uz modernizaciju opreme i materijala ušle u široku upotrebu. Pumpne stanice kako za vodosnabdevanje tako i za otpremanje upotrebljenih i atmosferskih voda su uz visok stepen automatizacije uzele poziciju nezamenjivih objekata u hidrotehničkim sistemima, i kao takve moraju biti kvalitetno projektovane, za šta su zaduženi naši inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom.