Laboratorije GEOPUTA čini sistem laboratorija za ispitivanje kamena i kamenih agregata, betona, konstrukcija kao i laboratorija za geomehaniku, sa akreditovanih oko 100 opita.

Laboratorija za geomehanička ispitivanja tla

Osnovne delatnosti laboratorije su:

 • Terensko i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta i ugradnje tla i nevezanih materijala,
 • Terensko ispitivanja dinamičkim konusnim penetrometrom (DCP) nevezanih slojeva kolovoza,
 • Terenska ispitivanja deformabilnosti i nosivosti tla
 • Uzimanje poremećenih i neporemećenih uzoraka tla i ispitivanje u laboratoriji,
 • Ispitivanje uzoraka tla i nevezanih materijala u laboratoriji ( fizičko-mehaničkih i hemiskih karakteristika),
 • Konsultantske usluge pri izvođenju svih vrsta zemljanih radova,
 • Terenska i i laboratorijska ispitivanja za potrebe određivanja strukture i kvaliteta materijala u slojevima kolovozne konstrukcije,
 • Snimanje geotehničkih profila i kolovozne konstrukcije nedestruktivnom metodom pomoću Georadara,

Laboratorija za ispitivanje kamena i kamenog agregata

Osnovne delatnosti laboratorije su:

 • Ispitivanje geometrijskih, fizičkih i mehaničkih karakteristika kamena i kamenih agregata,
 • Ispitivanja minerološko-petrografskog sastava kamena i kamenih agregata,
 • Ispitivanja hemiskih karakteristika kamena i kamenih agregata,
 • Ispitivanje toplotnih i vremenskih uticaja na svojstva kamena i kamenih agregata,
 • Ocena kvaliteta i mogućnosti upotrebe kamena i kamenih agregata,
 • Interna kontrola kvaliteta proizvodnje kamena i kamenih agregata u kamenolomima, separacijama, drobiličnim postrojenjima i svim vrstama eksploatacije prirodnih materijala,

Laboratorija za ispitivanje betona i ispitivanje konstrukcija

Osnovne delatnosti laboratorije su:

 • Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika neočvrslog i očvrslog betona,
 • Ispitivanje komponentnih materijala betona ( kameni agregat, aditivi),
 • Isptivanje uticaja svih vrsta aditiva na kvalitet betona,
 • Praćenje kvaliteta proizvodnje na fabrikama betona (stalna ili periodična kontrola) i izrada izveštaja o kontroli proizvodne sposobnosti betonske baze,
 • Praćenje kvaliteta komponentnih materijala na fabrikama betona (stalna ili periodična kontrola),
 • Projektovanje prethodnih receptura (prethodne mešavine) za beton,  injekcione smeše i specijalne betonske mešavine,
 • Ocena postignute marke betona pri proizvodnji na fabrikama betona (statistička analiza),
 • Uzorkovanje na gradilištu i fabrikama betona, nega i ispitivanje betonskih kocki kao i izvođenje ispitivanja na već formiranim i odnegovanim uzorcima dostavljenih od strane trećih lica,
  Analiza upotrebljivosti i konsultantske usluge sa ciljem poboljšanja kvaliteta pri proizvodnji i ugradnji svih vrsta betona,
 • Ispitivanje mostova i konstrukcija probnim opterećenjem prema SRPS U.M1.046 i odgovarajućim EN standardima,
 • Monitoring procesa građenja, izgrađenih mostova i ponašanja konstrukcije,
 • Ispitivanje konstrukcijskih elemenata u laboratoriji i na terenu.

Laboratorija za ispitivanje asfalta i komponentalnih materijala

Osnovne delatnosti laboratorije su:

 • Ispitivanje kvaliteta asfaltnih mešavina pre i posle ugradnje za potrebe kontrole, projektovanja i izgradnje svih vrsta asfaltnih slojeva,
 • Uzimanje uzoraka asfalta iz kolovoza kernovanjem i isecanjem ploča za potrebe laboratorijske analize,
 • Obrada uzoraka asfalta, kamena i betona dijamantskim testerama,
 • Interna kontrola kvaliteta proizvodnje asfalta na asfaltnim bazama (stalna ili periodična kontrola),
 • Izrada prethodnog sastava za sve vrste asfaltnih mešavina proizvedenih po vrućem i hladnom postupku: asfalt betoni, bitumenizirani noseći slojevi, SMA, površinske obrade, mikroasfalti,
 • Izrada radnih mešavina,
 • Učestvovanje u izradi i ispitivanju probnih deonica
 • Konsultantske usluge pri izvođenju asfalterskih radova,
 • Ispitivanje bitumena i polimer modifikovanih bitumena,
 • Kontrola kvaliteta proizvoda proizvedenih u postrojenjima za proizvodnju: bitumena, polimer modifikovanih bitumena i bitumenskih emulzija (stalna ili periodična kontrola),
 • Konsultantske usluge pri proizvodnji i upotrebi svih vrsta ugljovodoničnih veziva,