DOBRA PRIPREMA KAO MERA GARANCIJE USPEHA

GEOPUT je u mogućnosti da isporuči kompleksna i funkcionalna rešenaj iz raznih oblasti građevine, koristeći prednosti svog multidisciplinarnog stručnog tima.

 

STUDIJE

Bavimo se i izradom svih neophodnih studija, u okviru izrade tehničke dokumanetacije, kao što su hidrološkia studija, Studija opravdanosti, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i sl.

 

Sve u cilju obezbeđivanja kompletne usluge izrade tehničke dokumentacije, a u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima.