Osnovan 2000. god. kao geodetska organizacija GEOPUT do danas, kao jednu od svojih najvažnijih stručnih oblasti delovanja,  intenzivno razvija oblast geodezije i slobodno možemo da kažemo, predstavlja veoma respektabilno preduzeće kako sa aspekta stručnog kadra, savremene opreme, razvoja softvera tako i sa aspekta dosadašnjih referenci.

Premer

Svoja stručna znanja i veštine naši stručnjaci su u predtodne dve decenije uspešno potvrđivali i u realizaciji najkomleksnijih geodeskih radova u koje spadaju poslovi na uspostavljanju i obnovi: katastarskog, komasacionog i topografskog premera.

Inženjerska geodezija

U oblasti inženjerske geodezije vršimo usluge projektovanje i izvođenja rezličitih geodetskih zadataka. Od izrade prostornih podloga za potrebe planiranja i projektovanja, pa do projekata geodetskih prostornih referentnih sistema, kontrole geometrije izgrađenih objekata, praćenja deformacija tla i objekata, projekata eksproprijacije zemljišta i dr.