Investitor

JP “Elektroprivreda Srbije”

Projekat izgradnje vetroelektrane Kostolac nazivne snage 66 MW se sastoji od sledećih funkcionalnih celina: vetroelektrana Kostolac i Priključak vetroelektrane kostolac na prenosni sistem.

Funkcionalna celina vetroelektrana Kostolac nazivne snage 66 MW se sastoji od sledećih funkcionalnih podcelina: vetroagregati, koji predstavljaju generatorske jedinice (sastoje se od rotora, gondole, tornja i temelja, naponskog nivoa 690V/35kV), unutrašnje kablovske mreže (podzemni kablovski vodovi naponskog nivoa 35kV) i trafo stanice 35/110kV (preko koje se vetroelektrana priključuje na prenosni sistem radi plasmana proizvedene električne energije) sa upravnom zgradom (odakle se upravlja radom elektrane). U kontekstu navedenog, može se konstatovati da se vetroelektrana sastoji od objekata za proizvodnju el. energije (vetroagregati), objekata za prenos el. energije (unutrašnja kablovska mreža i TS sa upravnom zgradom).

Funkcionalna celina Priključak na prenosni sistem se sastoji od: priključno razvodnog postrojenja 110kV (sa upravnom zgradom) i priključnim dalekovodima 110kV.

Rok realizacije (god.)
2015. – 2018. 

Investicija
12.000.000.000 RSD

Potrošen budžet
– RSD

Zemlja
Republika Srbija

Fotografije projekta

OBLASTI
USLUGE