Investitor

Regionalna razvojna agencija Južni banat d.o.o, Pančevo

U bioaeracionim bazenima se odigrava biološka prerada otpadne vode korišćenjem aktivnog mulja i vazduha SBR je proces aktivnog mulja koji radi u pravom šaržnom režimu pod neujednačenim uslovima rada. Ovaj periodični proces je proces šaržnog aktivnog mulja koji u okviru jednog bazena sprovodi u intervalima sve delove procesa koje klasični aktivni mulj sprovodi u više bazena. Obezbeđena je egalizacija otpadnih voda koje dotiču, obzirom da se samo manji deo zapremine reaktora ubacuje i izbacuje posle jedne šarže. Ovime se dalje omogućava da operateri budu manje angažovani i manje kvalifikovani za vođenje procesa.

Rok realizacije (god.)
2021. – 2023. 

Investicija
110.000.000 RSD

Potrošen budžet
1.800.000 RSD

Zemlja
Republika Srbija

Fotografije projekta

OBLASTI
USLUGE